logo zumpy nadrze
Rady a Tipy

OSADENIE ŽUMPY

Čo je žumpa? 

 

Žumpa je bezodtoková nádrž zhromažďujúca splaškové vody z domu. Obsah žumpy je potrebné vyvážať na zneškodnenie, prípadne využitie. Najčastejšie sa obsahy žúmp spracúvajú v ČOV, no dajú sa po úprave použiť na závlahu hnojením, ktoré však nie je možné realizovať v každom vegetačnom období. Žumpy, ktorých obsah preteká do zeme znečisťujú prostredie, osobitne podzemné vody. Preto je veľmi potrebné, aby žumpy a žumpové systémy vyhovovali požiadavkám STN 75 6081 – Žumpy pre splaškové odpadové vody s platnosťou od 05/2000.

 

Čo je septik? 

 

Septiky sú väčšinou 2 až 3 - komorové prietokové usadzovacie nádrže, ktoré slúžia na čistenie odpadových vôd z jednotlivých objektov. V jednotlivých komorách tvorených systémom separačných prepážok dochádza k mechanicko-biologickému čisteniu odpadových vôd pred ich vypustením zo septiku do povrchových alebo podzemných vôd. 
Odpadová voda je privádzaná prívodným kanalizačným potrubím do prvej komory septiku, kde dochádza k hrubému predčisteniu a vďaka zmesi enzýmov a baktérií k rozkladu organických látok v odpadových vodách a usadzovaniu kalu. Z tejto komory preteká odpadová voda cez separačnú prepážku do druhej komory, kde dochádza k sedimentácii jemného kalu. V tretej komore je nainštalované odtokové potrubie, ktorým je vyčistená odpadová voda odvádzaná zo septika. 
Výhodou septikov sú minimálne prevádzkové náklady, pretože fungujú bez elektrickej energie a finančné náklady na vývoz kalu sú v porovnaní s vývozom žúmp minimálne (stačí vývoz raz za rok). Medzi prevádzkové náklady patrí okrem vývozu kalu ešte rozbor vzorky odpadových vôd, ktorý je potrebné uskutočniť väčšinou 2 x za rok (podľa požiadavky vodoprávneho úradu). Bežné prevádzkové náklady tvoria len bakteriálne prípravky, ktoré sa do septika pridávajú.
Septik je vodným dielom (odtekajú z neho vyčistené odpadové vody), a preto okrem povolenia k stavbe je potrebné požiadať aj o povolenie k nakladaniu s vodami – k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd povrchových alebo podzemných. Obe povolenia – t. j. povolenie stavby septika a povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd vydávajú vodoprávne úrady

 

Je certifikát potrebný ku kolaudácii?

 

certifikát je potrebný ku kolaudácii a musí obsahovať informáciu, že žumpa vyhovuje požiadavkám STN 75 6081 . Táto norma stanovuje aj postup výpočtu potrebného objemu žumpy.

 

Ako veľkú žumpu potrebujem?

 

Postup výpočtu potrebného objemu žumpy je nasledovný: V= N x Q x T, kde N je počet pripojených obyvateľov, Q je priemerná spotreba vody ( trvalo obývaný dom 120l, chata 80 l), T je časový interval vyprázdňovania v dňoch. (Príklad: 4 ľudia x 120 l x 30 dni = 14 400 l.

 

Kde umiestniť žumpu?

 

Umiestnenie žumpy nesmie ohrozovať zdroje vody. Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z. z.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku spolu s povolením stavby, z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, nemusí sa na stavbu samostatnej žumpy vybavovať stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu t.j. obci podľa § 57 stavebného zákona. Umiestnenie žumpy na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil (v kolónke doplnky máme elegantné riešenie tohto problému cez zabudovanú rýchlospojku v plote), a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

 

Ako ďaleko od hranice pozemku možno vybudovať žumpu?

 

Stavebný zákon a ani jeho vykonávacie vyhlášky neurčujú presne najmenšiu vzdialenosť žumpy od hranice pozemku. Určujú však všeobecné požiadavky na odstupy stavieb.

Najmenšia vzdialenosť malej čistiarne alebo žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná slovenskými technickými normami STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115.

Prostredie málo priepustné tvoria napr. aluviálne a svahové hliny, hlinito kamenité sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce napr. s ílovým, kaolinitým a vápenatým tmelom.
Priepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito kamenité sute, porézne hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

Malá čistiareň alebo žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.

Malá čistiareň alebo žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu a aby bolo možné vyberať jej obsah.

Do malej čistiarne odpadových vôd a do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.

Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

Žumpa je podľa stavebného zákona považovaná za tzv. "drobnú stavbu" (§ 139 ods. 6 písm. b stavebného zákona).

Platí, že ohlásenie stavebnému úradu postačí pri tzv. "drobných stavbách", ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (§ 55 ods. 2 písm. b stavebného zákona).

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 6 a § 11 vyhlášky 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

 

*Tieto informácie slúžia výlučne ako pomocne rady pri orientácii sa v danej problematike. Nakoľko sa zákony neustále aktualizujú preto vám odporúčame detailne sa informovať na vašom stavebnom úrade.

zumpy nadrze facebook
logo zumpy nadrzezumpy nadrze RSS
© Zumpy-nadrze.sk 2014. Všetky práva vyhradené.